Allmänna villkor för våra kort

Kontovillkor för Listermackens Bonuskort.

Listermackens Bonuskort fungerar som ett rabattkort i kombination med annat betalningsmedel såsom Mastercard, VISA samt kontanter där detta mottages. Bonuskortet är laddat med vid var tid överenskommen bonus i form av öre per tankad liter. Rabatten drages av direkt vid köpet och visas på kvittot.
Listermackens Bonuskort gäller på samtliga Listermackens stationer.


Kontovillkor för Listermackens Privat och Företagskort.


Kortinnehavaren åtar sig att följa de anvisningar som gäller för användning av kortet vid ovan nämnda stationer.

KORTINNEHAVAREN FÖRBINDER SIG:
- att inte anteckna koden på kortet
- att inte avslöja koden för någon och förvara den på ett sådant sätt att den ej kan förknippas med kortet
- att vid förlust av kortet omgående anmäla detta till Listermacken, tel. 0456-64 63 12 eller www.listermacken.se alt via mail till info@listermacken.se. Kontoinnehavaren ansvarar för inköp som gjorts med kortet, om kortets kodnummer hamnat i utomståendes vetskap och otillbörligt används tillsammans med kortet. Kundens ansvar för otillbörligt bruk av kortet upphör när Kortutgivaren mottagit anmälan om förkommet kort.

Kreditupplysning tas på varje ansökan. Kortutgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt av erhållen ansökan utan att ange skäl för sitt beslut. Motsvarande gäller vid förnyelse av kort.

Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp på kontot. Genom kortinnehavarens användning av Listermackens kort medger kontohavaren att till kortet anslutet konto belastas utan särskild kvittens av varan. Registrering av användningen utgör därefter underlag för fakturering/autogirering.
För betalning kan kontohavaren välja ett av nedanstående alternativ:
Betalning mot faktura. Betalningen ska vara Kortutgivaren tillhanda senast på fakturans förfallodatum.
Betalning via Autogiro, vilket innebär att betalningen dras direkt från av kontohavaren anvisat bankkonto. Belastningen sker enligt kontobesked. Se vidare bestämmelse ”Medgivande Autogiro”.
Eventuella anmärkningar mot fakturan/kontobeskedet vid erhållandet av denna, skall omgående meddelas Listermacken.
Lagstadgad påminnelseavgift utgår vid försenad betalning. Om faktura inte betalas i tid skall kontohavaren vidare betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess betalning sker efter en räntesats om för närvarande 24% per år. Avgiftsfri fakturering vid mailfaktura överstigande 800 sek. (Inköp understigande 800 sek tillkommer fakturaavgift på 35 kr.) För pappersfaktura oavsett inköpsbelopp tillkommer fakturaavgift med 35 kr.

SPÄRRNING OCH BELOPPSGRÄNSER
Kortutgivaren förbehåller sig rätten att spärra kortet vid missbruk eller annan otillbörlig användning samt vid för sen betalning eller befarad betalningsoförmåga hos kontohavaren. Kortutgivaren förbehåller sig vidare rätten att sätta beloppsgränser för kortets användning utan föregående meddelande till kontohavaren.

BORTTAPPAT KORT
Kontohavaren är betalningsskyldig för belopp som påförts kontot genom att kortet använts av obehörig om:
-kontohavaren eller annan behörig lämnat ifrån sig kortet till annan,
-genom grov oaktsamhet förloratkortet,
-på annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter förlusten anmält detta.

Adress/namnändring meddelas omgående till
Listermacken AB, Skånevägen 30 B, 294 37 Sölvesborg alt info@listermacken.se
Kortutgivaren förbehåller sig rätten att ändra kontobestämmelser med en (1) månads varsel. Ändring meddelas skriftligen t ex vid utskick av faktura eller annat utskick. Fortsatt utnyttjande av kortet anses medföra godkännande av villkoren.

Kontohavaren är inte berättigad till skadestånd på grund av fel i utrustningen, varubrist eller annan anledning.
Kontohavaren är skyldig att omedelbart återlämna kortet om Kortutgivaren kräver det. Om inga köp gjorts på kortet under en ettårsperiod har Kortutgivaren rätt att utan meddelande avregistrera kontohavaren.
Reklamation mot faktura/avisering ska göras snarast möjligt men dock senast inom 30 dagar efter fakturadatum.